xxx

Privacy

Obecná regulace ochrany údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (UE) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném oběhu těchto údajů.
Nařízení vstoupilo v platnost dne 24. května 2016 a použije se od 25. května 2018.

1- DRŽITEL PÉČE

Po nahlédnutí na tuto stránku mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. Držitel jejich léčby je

2- ÚČEL OŠETŘENÍ

a) Plnění spojená s úkoly naší společnosti, jakož is občanskými, účetními a daňovými předpisy, se správním řízením vztahu a se závazky v každém případě souvisejícími s ekonomickou činností společnosti.

b) Za zasílání informací nebo propagačních materiálů týkajících se produktů a služeb naší společnosti.

3- KATEGORIE VYBRANÝCH ÚDAJŮ

Technické údaje
Navigační data
Počítačové systémy a softwarové postupy používané pro provoz této webové stránky získávají během svého běžného provozu některá osobní data, jejichž přenos je implicitně používán při používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány, aby byly spojeny s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale ze své podstaty by mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas žádosti, metoda použitá k odeslání požadavek na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi dané serverem (úspěch, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto údaje se používají pouze k získání anonymních statistických informací o používání webu a ke kontrole jeho správného fungování. Data by mohla být použita pro zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím služeb na webových stránkách
Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail atd.), Které shromažďujeme, poskytuje uživatel během žádosti o informace na webové stránce donnaadriana.it a / nebo všechny listina o registraci do zpravodaje.

4- ODŮVODNĚNÍ ÚPRAVY ÚDAJŮ

Nepovinné, explicitní a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele a jeho údajů, které jsou nezbytné k zodpovězení žádostí o služby a / nebo informace.
Pokud takové údaje nebudou poskytnuty, bude znemožněno získat požadované informace.

5- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje podléhají zpracování na základě zásad správnosti, zákonnosti a transparentnosti.
Společnost zajišťuje, aby se zpracování údajů prováděné s pomocí elektronických nebo automatizovaných prostředků nebo bez nich provádělo pomocí nástrojů, které zaručují bezpečnost a důvěrnost dotyčné osoby, za použití vhodných postupů, které zabrání riziku ztráty , neoprávněnému přístupu, nedovolenému použití a distribuci v souladu s omezeními a podmínkami stanovenými v nařízení EU 2016/679.
Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné i elektronické podobě a / nebo automatizovány.

6- OBDOBÍ SKLADOVÁNÍ shromážděných údajů

Osobní údaje uživatelů webu, kteří zasílají žádost o informace prostřednictvím kontaktního formuláře, budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro dokončení žádosti, pro účely uvedené v bodě 2.

Údaje shromážděné za účelem registrace do služby informační bulletiny, budou zahrnuty do databáze společnosti a uchovány po dobu trvání služby, na jejímž konci budou smazány nebo anonymizovány ve lhůtě stanovené zákonem.

Pokud subjekt údajů odebere souhlas se zvláštním zacházením, budou údaje smazány nebo anonymizovány do 72 hodin od přijetí odvolání.

7- PŘENOS DAT

Osobní údaje uživatelů shromážděné prostřednictvím informačního formuláře nebo informačního bulletinu naší webové stránky nebudou zpřístupněny třetím stranám, a to jak na území členských států, tak mimo Evropskou unii.

8- PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

9- JAK VYKONÁVAT PRÁVA


- Informace o zásadách cookies pro web donnaadriana.it